เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ fuse. Kids film festival 2023 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2566

ณ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีเนม่า พารากอน ซีนีเพล็กซ์

งานเทศกาลภาพยนตร์ fuse. Kids film festival 2023 ได้รับผลงานส่งประกวดจากเด็กเยาวชนถึง 242 เรื่อง และมีหนังเข้าชิงทั้งหมดกว่า 14 สาขารางวัล โดยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะได้ร่วมเดินทางไปเรียนรู้ที่เมืองภาพยนตร์ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินรางวัล มีผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้าร่วม อาทิ
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ – ผู้อำนวยการเทศกาล และที่ปรึกษาชมรม Young filmmakers of Thailand, ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ – ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ – ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สิโรรส เอ็มอธิ สุรฐาชัยวัฒน์ – นักแสดงภาพยนตร์และละครเวที

ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา กล่าวว่า การได้รับโอกาสถือเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานและเป็นสิ่งที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดเทศกาล fuse. Film Festival ขึ้น รวมถึงในอนาคตทั้งทาง fuse. และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) จะยังคงสนับสนุนพื้นที่ให้เยาวชนได้สร้างสรรค์สื่อเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศไทย

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล มีรวมทั้งหมด 14 รางวัล ประกอบด้วย

1. Best Film Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
– The Sound of Blooming Flowers เสียงดอกไม้บาน โดย บัญญพนต์ ไชยทอง

2. Best Film Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– Sharenting โดย ธนภัทร พ่วงสุวรรณ, องค์อร จงประสิทธิ์

3. Best Documentary Film Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– 600 Miles โดย เจษฎา ขิมสุข

4. Best Animation Film Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– Sharenting โดย ธนภัทร พ่วงสุวรรณ, องค์อร จงประสิทธิ์

5. Best Director Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
– บัญญพนต์ ไชยทอง จาก The Sound of Blooming Flowers เสียงดอกไม้บาน

6. Best Director Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– ธีรดา จิตต์ใจฉ่ำ จาก ฉิงชู

7. Best Performance Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
– สุนิษา ถือศีล จาก Heart to Heart

8. Best Performance Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– ชมพูนุท จิรานันท์สิริ จาก The Dog หมาหัวเน่า และ พัชรกันย์ ศาลาวงศ์ จาก ฉิงชู

9. Best Screenplay Award (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
– เสียงไร้สัญชาติ โดย อัมพล วงค์ปันนา

10. Best Screenplay Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– Shelf Life ชีวิตชั้น โดย ฐิตาภรณ์ ชูโต

11. Best Cinematography Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– เฮมิเมตา โดย กฤษฎา บุญฤทธิ์

12. Best Art Direction Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– ฉิงชู โดย ภัทราพร ไตรย์เทน, ศิษฏ ศรียาภัย

13. Best Film Editing Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า)
– Sharenting โดย ธนภัทร พ่วงสุวรรณ

และ 14. Best Recording and Sound Mixing Award (ระดับอุดมศึกษาและมากกว่าหรือเทียบเท่า) – เฮมิเมตา โดย ฐิติพงษ์ กลั่นชื่น, ธนธรณ์ วีรดิษฐกิจ

‘เป้าหมายของโครงการนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนคนทำหนัง มีโอกาสต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยเยาวชน พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์’
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กล่าว