เลือกหน้า

ด้วยคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ในศูนย์อำนวยการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ (สอตช.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)                         เป็นฝ่ายเลขาบุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์” ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน        เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน         การทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและ ยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้