เลือกหน้า

ประกาศเกี่ยวกับทุน

หัวข้อ
แบบคำขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2567
1 0 download
03/10/2023
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567
1 4676 downloads
04/09/2023
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 9580 downloads
09/05/2023
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 533 downloads
31/03/2023
เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 6716 downloads
16/09/2022
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 2366 downloads
01/09/2022
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 6921 downloads
12/05/2022
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 12365 downloads
17/01/2022
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1 3236 downloads
27/12/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 2044 downloads
29/09/2021
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1 8542 downloads
28/09/2021
แบบคำขอรับการสนับสนุนทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนปี64 (.doc)
1 613 downloads
28/09/2021
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 4083 downloads
09/08/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
1 8975 downloads
18/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 806 downloads
25/02/2021
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 179 downloads
22/02/2021
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 499 downloads
18/01/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2563
1 538 downloads
18/09/2020
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563
1 128 downloads
17/08/2020
ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562
1 242 downloads
15/11/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562
1 254 downloads
09/09/2019
ประกาศปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 44 downloads
19/07/2019
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562
1 41 downloads
19/06/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 79 downloads
06/06/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ปี 2561 เพิ่มเติม
1 115 downloads
29/05/2019
ประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2561
1 49 downloads
29/05/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ แบบเปิดทั่วไป (Open Grants) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2562
1 76 downloads
18/05/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561
1 145 downloads
03/05/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ปี 2561
1 42 downloads
26/10/2018
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 2)
1 26 downloads
01/08/2018
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 1)
1 32 downloads
20/07/2018
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2561
1 54 downloads
30/05/2018
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]