เลือกหน้า

ประกาศเกี่ยวกับทุน

หัวข้อ
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 3572 downloads
09/08/2564
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
1 6383 downloads
18/05/2564
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 486 downloads
25/02/2564
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 97 downloads
22/02/2564
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 275 downloads
18/01/2564
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2563
1 185 downloads
18/09/2563
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563
1 51 downloads
17/08/2563
ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562
1 61 downloads
15/11/2562
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562
1 56 downloads
09/09/2562
ประกาศปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 14 downloads
19/07/2562
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562
1 13 downloads
19/06/2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 23 downloads
06/06/2562
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ปี 2561 เพิ่มเติม
1 18 downloads
29/05/2562
ประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2561
1 11 downloads
29/05/2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ แบบเปิดทั่วไป (Open Grants) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2562
1 23 downloads
18/05/2562
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561
1 28 downloads
03/05/2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ปี 2561
1 10 downloads
26/10/2561
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 2)
1 10 downloads
01/08/2561
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 1)
1 12 downloads
20/07/2561
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2561
1 17 downloads
30/05/2561
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th