เลือกหน้า

อินโฟกราฟิก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การจัดทำชุดข้อมูล infographic ให้ความรู้เรื่องต่างๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองตรวจสอบมาเป็นอย่างดี สรุปย่อเป็นแผนภาพ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th