เลือกหน้า

การบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

หัวข้อ
รายงานประจำปี 2563 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 67 downloads
01/04/2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2563
1 12 downloads
01/01/2564
รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 12 downloads
01/04/2563
รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 6 downloads
01/04/2562
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th