เลือกหน้า

การบริหารงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
1 3 downloads
12/04/2564
กระบวนการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 6 downloads
12/04/2564
แนวทางการขอเบิกจ่ายเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภ้ยและสร้างสรรค์
1 4 downloads
12/04/2564
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
1 13 downloads
12/04/2564
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1 11 downloads
12/04/2564
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th