เลือกหน้า

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หัวข้อ
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4_2563
1 9 downloads
02/05/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3_2563
1 4 downloads
02/05/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2_2563
1 3 downloads
02/05/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1_2563
1 5 downloads
02/05/2564
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th