เลือกหน้า

การบริหารเงิน งบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

หัวข้อ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
1 6 downloads
05/08/2564
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
1 6 downloads
01/07/2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 14 downloads
11/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
1 38 downloads
07/05/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
1 1 download
01/04/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1 2 downloads
01/03/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
1 1 download
05/01/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
1 0 download
03/12/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
1 3 downloads
02/11/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
1 2 downloads
01/10/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
1 5 downloads
01/09/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
1 5 downloads
01/08/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
1 4 downloads
01/07/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/06/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/05/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
1 1 download
01/04/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
1 1 download
01/03/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
1 1 download
03/02/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
1 2 downloads
01/02/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
1 0 download
01/01/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
1 0 download
01/01/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
1 0 download
01/12/2562
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
1 0 download
01/11/2562
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th