เลือกหน้า

การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อ
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
1 16 downloads
27/04/2020
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
1 11 downloads
13/04/2020
ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
1 9 downloads
27/03/2020
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย
1 8 downloads
17/01/2020
ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่
1 11 downloads
23/09/2019
ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
1 8 downloads
21/01/2019
ประกาศ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
1 13 downloads
20/02/2018
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
1 13 downloads
07/06/2017
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th