เลือกหน้า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

หัวข้อ
นโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล No gift Policy
1 5 downloads
26/04/2564
มอบนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
1 9 downloads
13/04/2564
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1 8 downloads
13/04/2564
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th