เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

พระราชบัญญัติ

หัวข้อ
พระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558
1 58 downloads
25/04/2021

  กฏกระทรวง

  หัวข้อ
  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2564
  1 17 downloads
  02/05/2021
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าปรับ พ.ศ. 2564
  1 11 downloads
  25/04/2021

   ระเบียบ-ข้อบังคับ-ประกาศของคณะกรรมการ

   หัวข้อ
   ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการฯ ฉบับที่ 5
   1 21 downloads
   14/08/2020
   หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
   1 16 downloads
   30/07/2020
   ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่องการอุทธรณ์
   1 15 downloads
   20/04/2020
   ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
   1 18 downloads
   13/04/2020
   ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
   1 13 downloads
   13/04/2020
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ4 พ.ศ. 2561
   1 7 downloads
   25/09/2018
   ข้อบังคับว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ. 2559
   1 6 downloads
   05/09/2018
   ข้อบังคับส่วนงานภายใน พปส พ.ศ. 2561
   1 13 downloads
   06/07/2018
   ข้อบังคับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน-พปส-พ.ศ.-2561-1
   1 5 downloads
   06/07/2018
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ3 พ.ศ. 2561
   1 4 downloads
   24/05/2018
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ 2 พ.ศ. 2561
   1 4 downloads
   20/02/2018
   ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ. 2561
   1 6 downloads
   20/02/2018
   ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2561
   1 4 downloads
   20/02/2018
   ข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ฉ2
   1 6 downloads
   20/02/2018
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ 1 พ.ศ. 2560
   1 4 downloads
   10/03/2017
   ข้อบังคับคณะกรรมการ การคัดเลือกผู้จัด การปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจ พ.ศ. 2559
   1 12 downloads
   07/01/2017
   ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2559
   1 11 downloads
   05/08/2016
   ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ. 2559
   1 15 downloads
   15/07/2016
   ข้อบังคับ คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิอนุบริหาร พ.ศ. 2559
   1 6 downloads
   07/01/2016

    ประกาศ-คำสั่งของสำนักงาน

    หัวข้อ
    ประกาศ การกำหนดเบี้ยประชุมฯ(1)
    1 16 downloads
    30/09/2020
    หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย 2563
    1 8 downloads
    17/01/2020
    ประกาศฯหลักเกณฑ์การรับเงินจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 2562
    1 7 downloads
    26/08/2019
    ประกาศเรื่องการกำหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 2561
    1 13 downloads
    10/07/2018
     ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

     02 273 0116-9

     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

     เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
     โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
     email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
     email: contact@thaimediafund.or.th