เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

พระราชบัญญัติ

หัวข้อ
พระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558
1 218 downloads
18/04/2022

  กฏกระทรวง

  หัวข้อ
  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2564
  1 44 downloads
  18/04/2022
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าปรับ พ.ศ. 2564
  1 31 downloads
  18/04/2022

   ระเบียบ-ข้อบังคับ-ประกาศของคณะกรรมการ

   หัวข้อ
   ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2
   1 320 downloads
   13/03/2023
   ข้อบังคับส่วนงานภายใน พปส พ.ศ. 2561
   1 47 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับคณะกรรมการ การคัดเลือกผู้จัด การปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจ พ.ศ. 2559
   1 25 downloads
   18/04/2022
   ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่องการอุทธรณ์
   1 20 downloads
   18/04/2022
   หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
   1 24 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการฯ ฉบับที่ 5
   1 50 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
   1 40 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
   1 26 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ4 พ.ศ. 2561
   1 18 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ3 พ.ศ. 2561
   1 8 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ 2 พ.ศ. 2561
   1 10 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ. 2561
   1 22 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2561
   1 9 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน-พปส-พ.ศ.-2561-1
   1 12 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับฯ จัดสรรเงิน ฉบับ 1 พ.ศ. 2560
   1 16 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ. 2559
   1 44 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ. 2559
   1 23 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ฉ2
   1 37 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2559
   1 31 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับ คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิอนุบริหาร พ.ศ. 2559
   1 12 downloads
   18/04/2022
   ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   1 32 downloads
   17/06/2020

    ประกาศ-คำสั่งของสำนักงาน

    หัวข้อ
    ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เตือนภัยการแอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเพื่อช่วยให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
    1 43 downloads
    30/10/2023
    ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
    1 102 downloads
    01/02/2023
    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
    1 259 downloads
    07/06/2022
    หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย 2563
    1 13 downloads
    18/04/2022
    ประกาศฯหลักเกณฑ์การรับเงินจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 2562
    1 22 downloads
    18/04/2022
    ประกาศเรื่องการกำหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 2561
    1 40 downloads
    18/04/2022
    ประกาศ การกำหนดเบี้ยประชุมฯ(1)
    1 33 downloads
    18/04/2022
    ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
    1 18 downloads
    30/06/2020
     ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

     02 273 0116-9

     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

     เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
     โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
     email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
     email: [email protected]

     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

     เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
     ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
     กรุงเทพมหานคร 10400

     โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
     email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
     email: [email protected]