เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนสื่อ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค สัญจรครั้งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนสื่อและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมพบประธาน KOCCA ยกระดับความร่วมมือ ต่อยอด MOU พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อฯ หารือ กสทช.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสรรทุน พัฒนาความร่วมมือในฐานะหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมตลอดถึงการแสวงหาแนวทางการจัดสรรทุนที่ตอบโจทย์ประโยชน์สาธารณะให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]