เลือกหน้า

 23 มกราคม 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
โดยได้รับเกียรติจากคุณชนิดา อาคมวัฒนะ จากสำนักงาน ปปช.มาเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ITA เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกองทุน
ที่บุคลากรทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ทำแล้วมีความสุข เกิดความยั่งยืน