เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อ
คำสั่งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เรื่องเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 8 downloads
27/03/2023
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 12 downloads
15/03/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]