เลือกหน้า

การบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

หัวข้อ
รายงานประจำปี 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 176 downloads
23/03/2023
รายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 183 downloads
21/03/2022
รายงานประจำปี 2563 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 241 downloads
01/04/2021
รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 56 downloads
01/04/2020
รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 38 downloads
01/04/2019
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]