เลือกหน้า

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หัวข้อ
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1 9 downloads
22/04/2024
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1 4 downloads
27/03/2024
ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
1 7 downloads
27/03/2024
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
27/03/2024
มาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชน พ.ศ. 2566
1 6 downloads
27/03/2024
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 27 downloads
19/04/2023
หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
1 23 downloads
19/04/2023
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
1 30 downloads
19/04/2023
ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน
1 16 downloads
19/04/2023
ข้อกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 8 downloads
19/04/2023
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1 6 downloads
19/04/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,341,506

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]