เลือกหน้า

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขับเคลื่อนจริยธรรม

หัวข้อ
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 13 downloads
27/03/2024
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของบุคลากรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 9 downloads
27/03/2024
คำสั่งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ 27 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
1 7 downloads
27/03/2024
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
1 17 downloads
24/04/2023
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
1 12 downloads
24/04/2023
คำสั่งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
1 13 downloads
21/03/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,370,897

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]