เลือกหน้า

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2566
1 65 downloads
19/04/2023
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566
1 22 downloads
19/04/2023
การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
1 24 downloads
19/04/2023
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
1 17 downloads
19/04/2023
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
1 39 downloads
19/04/2023
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
1 154 downloads
29/04/2022
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1 49 downloads
29/04/2022
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 205 downloads
26/04/2022
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
1 84 downloads
18/04/2022
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
1 54 downloads
18/04/2022
ประกาศสำนักงานฯ ว่าด้วยแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
1 36 downloads
18/04/2022
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย
1 33 downloads
18/04/2022
ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่
1 43 downloads
18/04/2022
ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
1 28 downloads
18/04/2022
ประกาศ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
1 134 downloads
18/04/2022
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
1 41 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]