เลือกหน้า

การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หัวข้อ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
1 2 downloads
17/04/2024
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฏหมายของ พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 16 downloads
28/04/2023
งานมหกรรมสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี
1 18 downloads
28/04/2023
Road to Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน
1 15 downloads
28/04/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]