เลือกหน้า

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อ
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 22 downloads
28/04/2023
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 10 downloads
20/04/2023
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน
1 179 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]