เลือกหน้า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

หัวข้อ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567
1 6 downloads
17/04/2024
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
1 127 downloads
24/04/2023
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
1 136 downloads
29/04/2022
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
1 56 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]