เลือกหน้า

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
1 13 downloads
27/03/2024
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
1 27 downloads
20/04/2023
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
1 77 downloads
26/04/2022
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
1 47 downloads
13/04/2022

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  1 19 downloads
  24/04/2023
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  1 1213 downloads
  26/04/2022
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
  1 666 downloads
  16/04/2021
   ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

   02 273 0116-9

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
   กรุงเทพมหานคร 10400

   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]