เลือกหน้า

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หัวข้อ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2567
1 8 downloads
18/04/2024
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
1 22 downloads
20/04/2023
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
1 1687 downloads
26/04/2022
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564
1 785 downloads
18/04/2021
    ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

    02 273 0116-9

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

    เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
    email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
    email: [email protected]

    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

    เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
    ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
    กรุงเทพมหานคร 10400

    โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
    email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
    email: [email protected]