เลือกหน้า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
1 6 downloads
24/04/2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
1 61 downloads
26/04/2022
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
1 54 downloads
13/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  หัวข้อ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
  1 6 downloads
  24/04/2023
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
  1 61 downloads
  26/04/2022
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
  1 54 downloads
  13/04/2022
   ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

   02 273 0116-9

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
   กรุงเทพมหานคร 10400

   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]