เลือกหน้า

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หัวข้อ
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 23 downloads
19/04/2023
หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
1 18 downloads
19/04/2023
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
1 23 downloads
19/04/2023
ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน
1 10 downloads
19/04/2023
ข้อกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 4 downloads
19/04/2023
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1 3 downloads
19/04/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]