เลือกหน้า

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การขับเคลื่อนจริยธรรม

หัวข้อ
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
1 10 downloads
24/04/2023
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
1 5 downloads
24/04/2023
คำสั่งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
1 5 downloads
21/03/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]