เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น รางวัลชมเชย และ ผู้สนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 โดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้เข้ารับรางวัลในฐานะผู้จัดพิมพ์หนังสือดีเด่นอันเป็นผลงานผู้รับทุนด้วย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2”พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบใบประกาศออนไลน์ผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศ
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]