เลือกหน้า

การบริหารงานและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
1 15 downloads
18/04/2024

  รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
  1 10 downloads
  30/03/2024
  รายงานประจำปี 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
  1 274 downloads
  23/03/2023
  รายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 203 downloads
  21/03/2022
  รายงานประจำปี 2563 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 255 downloads
  01/04/2021
  รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 65 downloads
  01/04/2020
  รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 46 downloads
  01/04/2019
   ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

   02 273 0116-9

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
   กรุงเทพมหานคร 10400

   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]