เลือกหน้า

กฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อ

 1. การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555
 2. ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (10)
 3. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฯ (หลักเกณฑ์การจัดผงัรายการฯ) พ.ศ. 2559
 4. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องแนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาฯ พ.ศ. 2563
 5. พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2562
 6. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 7. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 10. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 11. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
 12. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 2560
 13. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 14. หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด-ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. 2556
 15. หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556