เลือกหน้า

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาคเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลคู่สัญญา หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเอกชนเป็น คู่สัญญา รวมถึงเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ