เลือกหน้า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม          ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11/2565

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ , ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ เครือข่ายการประชุมทางไกล Microsoft Team

ณ ศุนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม