เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ไทย

7 ก.ย. 64 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ นายสมพันธ์ จารุมิลินท กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนำไปสู่การใช้สื่อเพื่อการส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ไทย ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม เข้าใจในพระพุทธศาสนาและความศรัทธาในต่างศาสนา ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่มีความศรัทธาในต่างศาสนากันมากยิ่งขึ้น

4. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นที่ใดให้ตระหนัก ศรัทธา และยึดมั่นในหลักศาสนาของตน และมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์
สูงสุดให้แก่ประชาชน ให้ได้รับชมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทย ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป