เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สร้างนักสื่อสารสุขภาพสกัดข่าวปลอมออนไลน์

วันที่ 21 มิ.ย. 64 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อกับ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในรูปแบบ Digital Signature ภายใต้โครงการ “คนไทยผนึกกำลังเฝ้าระวังข่าวปลอมออนไลน์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอมออนไลน์ และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองไม่ให้หลงเชื่อข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและร่วมกันดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเตือนภัยและเฝ้าระวังข่าวปลอมในระบบออนไลน์