เลือกหน้า
กองทุนสื่อ – หอภาพยนตร์ ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านสื่อภาพยนตร์

16 ส.ค. 64 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสื่อภาพยนตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงาน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านสื่อภาพยนตร์และสื่ออื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ร่วมมือกันเสนอแนะแนวทางการจัดทำร่างกำหนดมาตรฐานสื่อภาพยนตร์และสื่ออื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อใช้สำหรับการอนุรักษ์และเผยแพร่

2.ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทำฐานข้อมูลผลงานสื่อของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรวบรวม จัดเก็บ สืบค้น และเผยแพร่ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

3.ร่วมมือกันหารือแนวทางการในการคัดเลือก และรวบรวมผลงานสื่อภาพยนตร์ และสื่ออื่นตามที่ตกลงร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์ไว้ในคลังภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ต่อไป ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างกองทุนสื่อ และหอภาพยนตร์ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์