เลือกหน้า
กองทุนสื่อ จับมือ สพฐ. ลงนาม MOU ด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

19 ส.ค. 64 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันดำเนินงานในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ร่วมกันทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในเรื่องการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

2. เกิดการผลักดันเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมอย่างเป็นระบบ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ และความเป็นพลเมืองดี โดยการพัฒนาผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อ และมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

5. สนับสนุนสถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างผลกระทบที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนสื่อ และ สพฐ. ที่จะส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันสื่อ และที่สำคัญร่วมกันขับเคลื่อนนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์