เลือกหน้า

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2563 ประเภทการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ชุดที่ 1 พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การผลิตภาพยนตร์” ให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและพี่เลี้ยง อบรมโดยวิทยากรด้านภาพยนตร์ ภายใต้โครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน 2

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกและพี่เลี้ยงเข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์และพัฒนาองค์ความรู้อย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ผลงานและสามารถผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ จังหวัดสตูล