เลือกหน้า

(1 พฤษภาคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผู้บริหาร ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุน และ นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำสื่อที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการรณรงค์ให้ผู้ผลิตสื่อ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าใจมาตรการที่จำเป็น
และเหมาะสมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิด
4.ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
6.สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายที่แฝงมาในโลกโซเซียล สื่อออนไลน์และช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ในทางที่มิชอบ