เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แจ้งปรับปฏิทินการพิจารณากลั่นกรองทุนประจำปีงบประมาณ 2567 ใหม่ โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ จากนั้นจะดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอโครงการซึ่งมีจำนวนมากถึง 1,137 โครงการ และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการพิจารณาและลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 พร้อมชี้แจงเหตุพิจารณาทุนปี 67 ล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ต้องรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกองทุน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 มกราคม ที่จะถึงนี้ นายปานปรีย์ พหิธานุกร รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนขึ้นเป็นนัดแรกหลังจาก
มีรัฐบาลใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและพัฒนาโครงการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาทำหน้าที่ในการ
กลั่นกรองและพิจารณาโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา กองทุนได้เปิดรับข้อเสนอโครงการและปิดรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีโครงการที่ยื่นและมีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 1,137 โครงการรอการพิจารณาอยู่ในขณะนี้

ผู้จัดการกองทุนกล่าวอีกว่า ฝ่ายเลขาเตรียมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการจำนวน 11 คน โดยจำนวน 5 คนมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนทั้งหมด (9 คน) เลือกกันเอง และจำนวน 5 คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งฝ่ายเลขานุการจะเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ ส่วนอีก 1 คน ข้อบังคับกำหนดให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ เมื่อได้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มการประชุมซึ่งจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และคู่มือการพิจารณากลั่นกรอง รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเบื้องต้นซึ่งจะมีประมาณ 10 คณะขึ้นมาช่วยกลั่นกรองโครงการเบื้องต้น และเมื่อมีการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานจะนำเสนอผลการกลั่นกรองทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

“กระบวนการทั้งหมดนับจากนี้จะใช้เวลาประมาณ 75 วัน ซึ่งสำนักงานคาดว่าจะสามารถประมาณผลการพิจารณาและลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อันเป็นช่วงเวลาที่กองทุนได้รับเงินงบประมาณจาก กสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผู้จัดการกองทุนกล่าว

ดร.ธนกร กล่าวด้วยว่าแม้กองทุนจะปิดรับข้อเสนอไปตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองได้ เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ต้องรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและการมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกองทุนก่อน ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการกองทุน รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการกองทุน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน ๙ คน และกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 8 คน (จากปลัดกระทรวง 7 คน และเลขาธิการ กสทช. 1 คน) ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สำนักงานก็ต้องรอการมอบหมายนโยบายจากประธานกรรมการและรัฐบาล ขณะเดียวกัน กรรมการใหม่ก็ต้องมีเวลาในการทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุน กองทุนจึงต้องขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดข้อเสนอโครงการจำนวน 1,137 โครงการ แบ่งเป็น ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open grant) จำนวน 566 โครงการ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 537 โครงการ และ ประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 34 โครงการ โดยมีภาพรวมการเสนอของงบประมาณรวมกว่า 5,000 ล้านบาท