เลือกหน้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 90 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ
12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม

โดยผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลดีเด่น
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี ประเภทสารคดี
เรื่อง เมื่อมะลิผลิบาน
ประพันธ์โดย ผศ. สุทัศน์ ปาละมะ (โครงการสื่อ รู้แล้วรอด ป้องกันการล่วงละเมิด) ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รางวัลชมเชย
ประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่
1) ก๊อบแก๊บกับเพ็ตตี้
ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม ; จัดพิมพ์โดย โครงการนิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2) เที่ยวป่าพาเพลิน
ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ (โครงการสร้างเด็กดี ด้วยนิทาน ปี 2) ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3) พายล่องท่องเพลิน
ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ (โครงการสร้างเด็กดี ด้วยนิทาน ปี 2) ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประเภทสำหรับเด็ก
เมืองดินดี
ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม ; จัดพิมพ์โดย โครงการนิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์