เลือกหน้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดกรอบการรายงานไว้ 2 รอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และ
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk
Management Systems : CRMS) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2566และได้มีมตีให้แจ้งผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ นั้น

ล่าสุด กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ท. ว่ากองทุนมีผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)
ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ทั้งนี้ กองทุนพร้อมนำมาตรการต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป