เลือกหน้า

(4 มิถุนายน 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ พลตรี จิตนาถ  ปุณโณทกเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บริหาร ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุน และ นาวาเอก วัฒนสิน  ปัตพี รองผู้อำนวยการกองผลิตสื่อ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะ
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และ ผู้เข้าร่วมจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือในการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมโยงกับประชาชน โดยผ่านสื่อเครือข่ายสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งอยู่ในเครือข่ายกระทรวงกลาโหม

ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างความถูกต้องของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และบุคลากรในด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เข้าถึงชุมชนทั่วทั้งประเทศ โดยการใช้ความ
หลากหลายในมิติต่าง ๆ ที่เป็นงานด้านความมั่นคงของประเทศผ่านการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน และผู้นำองค์กรในแต่ละท้องถิ่น นำองค์ความรู้ด้านความมั่นคงของประเทศที่ผลิตออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพสร้างองค์ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเผยแพร่ตามช่องทางสื่อสมัยใหม่ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสื่อสารและ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ และสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ ในการสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มทักษะในการรับรู้
เท่าทันสื่อ รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงของประเทศที่มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อด้านต่าง ๆ