เลือกหน้า

(6 พฤศจิกายน 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ พร้อมคณะในโอกาสที่ กสทช.อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยฝ่ายผู้บริหารกองทุนฯ ได้นำเสนอประสบการณ์การจัดสรรทุนในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้ง ข้อเสนอที่กองทุนฯ จะร่วมกับ กสทช. ในการขับเคลื่อนภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ กรรมการ กสทช. ได้ให้กำลังใจกองทุนฯ ในการทำงานภายใต้ข้อจำกัด พร้อมย้ำว่าจะมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถร่วมมือกันในการส่งเสริมการผลิตรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างแน่นอน

ผู้จัดการกองทุนฯ ได้กล่าวขอบคุณกรรมการ กสทช. พร้อมให้ข้อมูลว่า แม้ภาพรวมกองทุนสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่ กองทุนฯ ก็ยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงานหลายประการ ทั้งเรื่องงบประมาณ รอบปีงบงบประมาณที่ไม่ตรงกับ กสทช. รวมถึงรูปแบบการจัดสรรทุนที่มีรูปแบบเดียว เป็นหลักเกณฑ์เดียวที่ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ข้อบังคับฉบับเดียว ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย มีความแตกต่าง และข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน ในการนี้ กองทุนจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบในการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้หารือผู้บริหารหรือกรรมการกองทุนฯ ไปบ้างแล้ว

ส่วนการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์สาธารณะนั้น กองทุนพร้อมที่จะรับนโยบายจาก กสทช.ไปดำเนินการ ทั้งในรูปของการดำเนินการแทน หรือการร่วมมือกันดำเนินการแบบเจ้าภาพร่วม