เลือกหน้า

(7 มิถุนายน 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสู่การสร้างความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรและผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้สื่อเพื่อพัฒนาตนเองได้  ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมี
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

 นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ เป็นภารกิจสำคัญในการตอบโจทย์ข้อกังวลของสังคม ซึ่งการขับเคลื่อน “การคืนคนดี มีคุณภาพกลับสู่สังคม” ต้องส่งเสริมความเข้าใจกับภาคสังคม ให้รับทราบและเข้าใจในภารกิจงานราชทัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมิติใหม่แห่งงานราชทัณฑ์ไทย ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ได้รับการปล่อยตัวให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้สังคมเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขัง โดยการประสาน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย

การลงนามดังกล่าว ถือเป็นมิติการพัฒนาที่ดีในการผนึกกำลังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อการแก้ไข และพัฒนาผู้ต้องขัง ตลอดจนสร้างการรับรู้ และการยอมรับของภาคประชาชน สังคมภายนอก ในการดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ จะสามารถตอบโจทย์ข้อกังวลของสังคม ต่อการ “คืนคนดี มีคุณภาพกลับสู่สังคม” ได้

ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นสู่การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคม สร้างคน ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สื่อดิจิทัล ประเภทวิดีทัศน์ ละคร สื่อการเรียนรู้ผ่านวารสาร และกิจกรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรและผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้สื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการดำเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ของกรมราชทัณฑ์ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคม และสร้างโอกาสทางสังคมให้เขาเหล่านี้ได้นำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ  ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  ‘ในนามกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กับ กรมราชทัณฑ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ยินดีให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การให้ความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์ ด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง
2 หน่วยงาน ร่วมกัน’

ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อสั่งการท่านรองนายกฯ ให้กรมราชทัณฑ์จัดทำสื่อ วิดีทัศน์ ภาพยนตร์ หรือละคร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนาพฤตินิสัยและปรับทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้ก้าวพลาด  ซึ่งเราได้รับทราบโดยทั่วกันว่า สื่อในรูปแบบวิดีทัศน์หรือภาพยนตร์ หรือคลิปสั้น สามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดความตั้งใจ และแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้รับชมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่สร้างสรรค์ จะสามารถสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในเชิงบวกได้  รวมถึงเป็นสื่อกลางที่จะจุดประกายความคิด ที่จะสร้างพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จากสังคมภายนอกให้กับผู้ก้าวพลาด และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะกลับมายืนในสังคม
ในฐานะของพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป