เลือกหน้า

ตามที่ คณะรัฐมนตรี โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้สำรวจพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม และการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ หลายประเด็น โดยได้ระบุว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาความปลอดภัย การสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และการพัฒนาสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ  ได้แก่

1. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ (หน้า 4)
2. การส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต (หน้า 4)
3. การให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการให้ความรู้เท่าทันสื่อ และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ก้าวทันโลกก้าวทันอนาคตในทุก ๆ ด้าน (หน้า 12)
4. การสนับสนุนการสร้าง Soft Power ของประเทศ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้รัฐบาลจะสร้างงาน สร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม ๑ ครอบครัว ๑ ทักษะ Soft Power (หน้า 9)
5. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ (หน้า 7 และ 32)
6. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (หน้า 9)
7. มุ่งเน้นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และบริหารประเทศในรูปแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว รัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย สร้างความโปร่งใส และปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (หน้า 9, 22, 41, และ 42)
ภายใต้นโยบายดังกล่าว มีหลายประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งกองทุนฯ พร้อมรับไปดำเนินการ ทั้งงานที่เป็นงานที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ที่จะทำให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และงานที่จะต้องปรับให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล

ขอบคุณภาพจาก : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา