เลือกหน้า

(14 มกราคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานคอนเสิร์ต 84 ปีลูกทุ่งไทย ภายใต้โครงการลูกทุ่งสร้างสรรค์
ผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ในประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) ประจำปี 2566
เพื่อสร้างสรรค์การแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ที่สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ขยายเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปในการเข้าถึง รู้จัก อนุรักษ์ และสร้างสรรค์ต่อยอดอุตสาหกรรมลูกทุ่งไทย
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภายในงานได้รับเกียรติจากนางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม , ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ศิลปินนักร้อง สื่อมวลชน และประชาชนที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) “โครงการลูกทุ่งสร้างสรรค์ผสานสมัย
พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” จากการริเริ่มสร้างสรรค์ของ ผศ. ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิรัชกิจ และเชื่อมโยงสังคม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการฯ
โดยกองทุนพัฒนาสื่อฯ มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนา ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และก่อให้เกิดความตระหนักถึงการสืบสานวัฒนธรรมผ่านบทเพลงลูกทุ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรมไทย มีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลงเพลงที่เป็นแบบแผนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานทุกท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ศิลปิน ครูเพลง ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย ให้กระแสเพลงลูกทุ่งฟื้นคืนชีพในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เกิดกระแสเพลงลูกทุ่งผ่านมิติเชิงศิลปะการขับร้องเพลงและดนตรี

สำหรับงานคอนเสิร์ต 84 ปี ลูกทุ่งไทย ในครั้งนี้มีศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 80 ชีวิต มาถ่ายทอดเสียงเพลง อาทิ ผ่องศรี วรนุช ,ชาย เมืองสิงห์,เพลิน พรหมแดน ,สุรชัย สมบัติเจริญ ,อ๊อด โฟร์เอส ,
สุนารี ราชสีมา , สลา คุณวุฒิ ,สลักจิต ดวงจันทร์,จันทน์จวง ดวงจันทร์,ทศพล หิมพานต์ ,ยิ่งยง ยอดบัวงาม ,สดใส รุ่งโพธิ์ทอง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เพจ 84 ปี ลูกทุ่งไทย สร้างสรรค์สู่สากล