เลือกหน้า

(15 พฤศจิกายน 2566) ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ โดยมีผู้บริหาร ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุน และ นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และ บริษัท การบินไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตและนำเสนอความรู้ สาระประโยชน์
สร้างการรับรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับผู้โดยสาร ตลอดจนการสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ระหว่างกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร
รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างสองหน่วยงาน