เลือกหน้า

(วันที่ 15 ธันวาคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล Best Practice หน่วยงาน
ที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ จากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ได้จัดงานมอบรางวัลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GovernmentPlatform for PDPA Compliance: GPPC) โดยในงานดังกล่าว มีพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐระดับกรมองค์การมหาชน และหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการ ซึ่งโครงการมีการจัดทำแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีหน่วยงานที่ ได้รับรางวัล Best Practice จำนวน 10 รางวัล ดังนี้

1.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
3.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
4.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
6.กรมการค้าต่างประเทศ
7.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
8.สภาวิศวกร
9.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
10.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)