เลือกหน้า

(13 มกราคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิคุณ ผู้รับทุนโครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนและธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิด “สายใยใต้สมุทร The Little Sea Guardian” ภายในงานได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และ ผู้ปกครองกว่า 20,000 คน เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2567 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะในทะเลถือว่าเป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังกับเยาวชน เนื่องจากสังคมเรามีปัญหาเรื่องมลภาวะและสิ่งแวดล้อม สาเหตุหนึ่งมาจากขยะในทะเล ในปัจจุบันเด็ก ๆ ควรให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาคูคลอง เพราะปัจจุบันมีคลองกว่า 6,000 กิโลเมตรในกรุงเทพฯ ต้องช่วยกันส่งเสริมความเข้าใจให้กับเด็กๆไม่ทิ้งขยะลงคลอง จะทําให้คลองสะอาดและกรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่ และดีขึ้นได้ ท้ายที่สุดขอให้ทุกคนเป็นเด็กดี เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนากรุงเทพฯ ต่อไป

ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสําหรับเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ “โครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะ เพื่อโลกสีเขียว” มูลนิธิคุณ เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้ปลูกฝังเยาวชนด้านการคัดแยกขยะ นอกจากจะส่งเสริมความรู้ ปลูกจิตสํานึกการคัดแยกขยะแล้ว ยังมีโมเดลนําร่องจัดตั้งเป็นธนาคารขยะในโรงเรียนต้นแบบระดับปฐมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้ว่าขยะสามารถสร้างมูลค่าได้ ผ่านการ ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ อย่างถูกต้อง จํานวน 10 ตอน และการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มี “ใจรักษ์ สิ่งแวดล้อม” สามารถติดตามโครงการได้ที่ Facebook เพจ KHUN Foundation – มูลนิธิคุณ