เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ UNDP สถานทูตออสเตรเลีย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการ การส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาสามารถผลิตสื่อที่ส่งเสริมความเท่าเทียมของคนพิการและใช้ภาษาในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์โดยตรง

การสัมมนาประกอบด้วย นำเสนออย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ของสังคมที่มีต่อคนพิการและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยทำความรู้จักและเข้าใจคนพิการและส่งผลให้คนพิการเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมกัน