เลือกหน้า

(16 ธันวาคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค สัญจรครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมแสงเพชร 1 โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยกระดับการขับเคลื่อนงานเครือข่าย “ร่วมเรียนรู้” (Common Perception) “ร่วมสร้างวิสัยทัศน์” (Common vision) และ “เสริมพลัง สัมพันธภาพด้วยการเรียนรู้” (Complementary Relationship by Learning) โดยมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , พลเรือตรีพรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายวีระพงษ์ กังวานนวกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงาน

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้
เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้องค์กรสื่อและองค์กรอื่น ๆ
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคนทำงานด้านสื่อมวลชน องค์กร
ผู้พิการ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ในการผลิตสื่อ และพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดยทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้เกิดการผลิต
และขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาช่องทางเพื่อให้เกิดการสื่อสารในสังคมเกิดการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ
โดยในการจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 นี้ เป็นเวทีเติมความรู้ ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในส่วนของผลงานสำคัญ ๆ ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ของเครือข่าย พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทกองทุนสื่อกับการขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในการบรรยายมีรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลการขับเคลื่อนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมช่วง 8 ปีที่ผ่านมา แนวทางการให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และช่องทางการสื่อสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาค
ตะวันออก” โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์ หลากหลายมุมมองในนิเวศสื่อภาคตะวันออก เป็นตัวแทน
จากเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งด้านวิชาการ/วิจัย สื่อท้องถิ่น และนักขับเคลื่อนงานสื่อในพื้นที่ อาทิ
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดตราด, ผศ.ดร. ตวงทอง สรประเสริฐ
คณะภาควิชานิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นางสาวบุบผาทิพย์ แช่มนิล
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และอาจารย์ดนัย โชติแสง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินรายการโดย คุณสุชาดา เทพหินลัพ จากสถาบัน RLG พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย โดย
นางสาวปรารถนา หาญเมธี วิทยากรกระบวนการจากสถาบัน RLG ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในกิจกรรม “นิเวศสื่อที่ดี ส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Media Ecosystem)” ทำความรู้จักหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่ กิจกรรม “สานพลังความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

ในช่วงสุดท้ายของเวทีเป็นกิจกรรม “พลังความร่วมมือ สร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ที่กล่าวแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันในฐานะภาคีเครือข่าย “TMF networking & Partnership” พร้อมทั้งส่งต่อปณิธานสานพลังความร่วมมือสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของเครือข่ายระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกแก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติใน
การเข้าร่วมงาน และสนับสนุนให้การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 3 นี้จนบรรลุเป้าหมายอย่างอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2566 จะจัดจำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดไปแล้วที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 และครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา และครั้งต่อไป ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคว