เลือกหน้า

(17 พฤศจิกายน 2566) กองทุนพัฒนาสื่อฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ประสานความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ณ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ และ นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อฯ และ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยร่วมดำเนินงานสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน